Svetovanje in ekspertize

Svetovanje in ekspertize
Obdobje projekta Kraj Podjetje/Ustanova Položaj Opis navedba projekta
december 2011 – marec 2012 Domžale Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakultete, Oddelek za zootehniko Ekspert Analiza trženja izdelkov in storitev na Oddelku za zootehniko
november 2011 – marec 2012 Posočje Občina Tolmin Ekspert »Sir Tolminc – kralj planinskega raja« - povečanje prepoznavnosti sira Tolminc in njegova umestitev v turistično ponudbo Posočja:
 • vzpostavitev sistema delovanja skupine proizvajalcev sira Tolminc in certificiranje proizvajalcev (izdelava pravilnikov in tehnične dokumentacije)
 • oblikovanje grafičnih elementov projekta
LEADER projekt
maj 2011 (še poteka) Bizeljsko Občina Brežice in Združenje za promocijo Bizeljskega Članica organizacijskega odbora 115. obletnica prve razstave grozdja in vina (po opustošenju trsne uši):
 • organizacija posvetov in izobraževanj
 • izdaja knjige o razvoju in današnjem pomenu vinogradništva in vinarstva
 • demonstracija dela v vinogradih in vinskih kleteh ter zaključna slovesnost
LEADER projekt
november 2010 Škocjan Javni zavod Park Škocjanske jame Svetovalka Vzpostavitev sistema proizvodnje in trženja lokalnih izdelkov
september 2010 (še poteka) Slovenija in Zahodni Balkan skupina kmetijskih fakultet Zahodnega Balkana Tehnični vodja projekta/urednica Vzpostavitev sodelovanja med vodilnimi kmetijskimi fakultetami Zahodnega Balkana na znanstvenem in pedagoškem področju ter področju upravljanja fakultet.

Urednica: Poročilo o stanju na kmetijskih fakultetah JV Evrope, 2011
september – november 2010 Bizeljsko Združenje za promocijo Bizeljskega, Slovenija Vodja projekta Vzpostavitev delovanja Združenja za promocijo Bizeljskega:
 • ustanovitev združenja proizvajalcev kakovostnih pridelkov in izdelkov z območja Bizeljskega,
 • priprava srednjeročne strategije razvoja in pravilnikov za delovanje združenja
julij 2010 Posavje NACCON GbR
Rutenweg 6, D-72072 Tubingen, Nemčija
Projekt ja financiral sklad Nemška tehnična pomoč (GTZ).
Vodja projekta Študijska ekskurzija v Posavje: predstavitev implementacije LEADER pristopa v državah EU.
Udeleženci: predstavniki razvojnih inštitucij in občin iz Bosne in Hercegovine.
maj 2010 – julij 2011 Velika planina Center za razvoj Litija, d.o.o., Slovenija
(lokalna razvojna agencija)
Vodja projekta Postopek zaščite Trniča - tradicionalnega planinskega sira Velike planine:
 • priprava pravilnikov in druge dokumentacije
 • zaščita pri Uradu RS za intelektualno lastnino
V okviru projekta Listen to the voice of the villages, Program Central Europe
december 2009 (še poteka) Črna gora Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Črne gore Twinning IPARD (Ref. No. MN/08/IB/AG/01) Strokovnjak (za krajše obdobje – več misij) Podpora pri vzpostavitvi plačilne agencije (IPA) za program razvoja podeželja in implementaciji sistema skladno z pravili EU.
junij 2009 – december 2009 Dol pri Ljubljani Center za razvoj Litija, d.o.o., Slovenija
(lokalna razvojna agencija)
Vodja projekta Srednjeročna strategija razvoja podeželja v občini Dol pri Ljubljani.
junij 2009 – oktober 2009 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vodja projekta Spremljanje stanja na trgu za izbrane slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (ZOP, ZGO, ZTP) v letu 2009
Februar 2009 – (še poteka) Litija Zadruga Jarina, Litija, Slovenija (center za razvoj podeželja) Član skupine - ekspert Vzpostavitev lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki in izdelki v območju lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (teritorij 6 občin);
Naloge:
 • analiza ponudbe in povpraševanja po lokalnih kmetijskih pridelkih in izdelkih
 • načrt in vzpostavitve prodajne mreže lokalni kmetijskih pridelkov in izdelkov
oktober 2008 – maj 2009 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija Vodja projekta Projekt “Kam po študiju?”
Cilj projekta je bil študentom predstaviti zaposlitvene možnosti po zaključku študija ter jih seznaniti s trenutno situacijo na trgu dela:
 • v projektu je sodelovalo več kot 30 ključnih zaposlovalcev (iz gospodarstva, državne uprave in inštitucij) trenerjev ter drugih strokovnjakov;
 • 6 dnevni dogodek - 3 okrogle mize ter 8 sklopov predavanj in delavnic;
 • v okviru projekta je nastal priročnik za študente z izjavami vseh sodelujočih strokovnjakov;
 • stiki z javnostmi.
april 2008 – marec 2009 Maribor Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor, Slovenija Član skupine - ekspert 6. EU okvirni program: EuroMARC -
Reprezentativni pregled percepcij potrošnikov do prehrambenih izdelkov iz gorskih in hribovskih območij in stanja v maloprodaji v sedmih državah EU. Z zornega kota teh izdelkov so bile analizirane aktivnosti proizvajalcev, kmetov in oblikovalcev politik.
Naloge:
 • analiza ponudbe v dveh gorskih območjih,
 • intervjuji s predstavniki večjih trgovinskih verig.
junij 2008 – november 2008 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija Član skupine - ekspert 7. EU okvirni program: RuDI -
Analiza upravljanja in učinkov Politik razvoja podeželja EU (vključno z LEADER).
Naloge: intervjuji z ključnimi slovenskimi eksperti na področju programa razvoja podeželja.
junij 2008 – september 2008 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vodja projekta Spremljanje stanja na trgu za izbrane slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (ZOP, ZGO, ZTP) v letu 2008
marec 2008 – junij 2008 Ljubljana GIZ Kranjska klobasa, Slovenija (združenje proizvajalcev) Vodja projekta Srednjeročna strategija razvoja združenja proizvajalcev Kranjske klobase (ZGO).
marec 2006 – april 2007 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Član skupine – tehnična pomoč Predhodna evalvacija Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.
marec 2006 – oktober 2007 Litija Center za razvoj Litija, d.o.o., Slovenija (lokalna razvojna agencija) Član skupine - ekspert Interreg IIIB Alpine space – RegioMarket;
Optimiziranje regijskega trženja in mreženja za razvoj skupne strategije trženja in blagovnih znamk na območju Alp.
Naloge: Razvoj turističnih storitev s poudarkom na kulturni dediščini in gastronomiji v 8 manj razvitih občinah.
avgust - december 2006 Ljubljana Open door, Iris Suban s.p., Slovenija
Po pogodbi z Vlado RS, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ocenjevalka Ocena Regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007 - 2013. Področje: ekonomija in razvoj podeželja
december 2005 – februar 2006 Litija Jarina z.o.o. - podeželsko jedro, Slovenija (center za razvoj podeželja) Član skupine - ekspert Letni plan dela centra za razvoj podeželja Jarina (leto 2006):
 • razvoj blagovne znamke za lokalne kmetijske pridelke in izdelke
 • razvoj turistični potencialov v območju
 • načrt usposabljanja lokalnih ponudnikov
december 2005 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Član skupine - ekspert Navodilo za pripravo predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti Slovenskih prehrambenih izdelkov.
november 2005 – marec 2008 Ljubljana GIZ Kranjska klobasa, Slovenija
(Združenje proizvajalcev Kranjske klobase)
Vodja projekta Analiza tržnih potencialov in marketinška strategija za Kranjsko klobaso (ZGO).
november 2005 – marec 2008 Ljubljana GIZ Vipavske mesnine, Slovenija
(Združenje proizvajalcev vipavskih mesnin)
Vodja projekta Analiza tržnih potencialov in marketinška strategija za štiri Slovenske zaščitene tradicionalne prehrambene proizvode:
 • Vipavski pršut,
 • Vipavska panceta,
 • Vipavski zašinek in
 • Domača Vipavska salama.